Drugi konkurs za podršku lokalnim idejama i inicijativama

Često postavljana pitanja

Prijavni formular

Lokalna fondacija Zenica objavljuje svoj Drugi konkurs za podršku lokalnim idejama i inicijativama. Građanima, odnosno formalnim i neformalnim grupama dostupno je 12.000,00 KM za sprovođenje njihovih kreativnih ideja i inicijativa. Konkurs će biti otvoren od petka, 01.09.2023. godine do četvrtka 21.09.2023. godine.

Nakon uspješno prikupljenih novih 3.000 eura donacija od pojedinaca i kompanija u našem gradu, a koje je Trag fondacija duplirala, Lokalna fondacija Zenica želi da ovim konkursom ponovo pruži podršku svojim komšijama, aktivnim Zeničanima koji su spremni da pokrenu pozitivne promjene u svojoj ulici, mahali, naselju, mjesnoj zajednici, selu i gradu.

Ideja Lokalne fondacija Zenica je da poveže ljude različitih interesovanja i profesija, omogući građanima Zenice prostor za aktivno udruživanje i obezbjedi podršku za rješavanje izazova i problema u lokalnoj zajednici koje građani ne mogu sami da riješe. Cilj je da spojimo ljude koji imaju ideje sa društveno odgovornim kompanijama i pojednicima koji imaju sredstva, vrijeme i znanje da te ideje sprovedu u djelo.

Ko može da se prijavi?

Podrška je namjenjena udruženjima građana i neformalnim grupama* koje:

  •  Pokreću i aktivno uključuju građane u svoje aktivnosti
  •  Zastupaju opće interese svoje zajednice
  •  Djeluju na teritoriji Grada Zenica
  •  Ne postoje duže od 10 godina

*Pod neformalnim grupama podrazumijevamo grupe od najmanje troje ljudi, koje su okupljene oko rješavanja problema u lokalnoj zajednici i nisu formalno registrovane.

Šta podržavamo?

Vjerujemo da udruženi građani i građanke najbolje prepoznaju potrebe svojih zajednica, i to u najmanjim lokalnim jedinicama, naseljima, kvartovima, mahalama, ulicama i dvorištima. Konkurs Lokalne fondacije Zenica otvara prostor za raznovrsne projekte koji doprinose razvoju našeg okruženja.

Ovim javnim pozivom biće podržane inicijative koje doprinose razvoju Zenice i povećanju kvaliteta života u zajednici, kao što su: inicijative iz oblasti očuvanja zdrave životne okoline, ulaganja u obrazovanje, podrške kulturi i umjetnosti, unapređenja javnih prostora i razvoja sporta.

Da li postoje ograničenja u Konkursu?

Sredstva sa ovog Konkursa ne mogu biti upotrijebljena za podršku pojedincima, javnim institucijama i preduzećima. Osim toga, ne mogu se koristiti za aktivnosti političkih partija, aktivnosti koje promovišu i zagovaraju diskriminaciju po bilo kom osnovu, zagovaranje određene religije, humanitarnu pomoć ili kupovinu drugih dobara radi njihove distribucije.

Koliki je iznos donacije?

Iznos sredstava koji se dodjeljuje kreće se od minimalnih 500,00 KM do maksimalnih 2.000,00 KM po projektu.

Trajanje projekata?

Vremenski rok za realizaciju projekta na Drugom konkursu je u periodu od 01. novembra 2023 pa do 31. maja 2024. godine.

Kako se prijaviti na Konkurs?

Predstavite nam vašu ideju popunjavanjem i slanjem Prijavnog formulara dostupnog za preuzimanje na vrhu stranice na adresu lfzenica@gmail.com sa naznakom Prijava na Drugi konkurs  najkasnije do četvrtka 21. septembra 2023. godine u 00:00 sati.

VAŽNE INFORMACIJE:

Nakon što Selekcioni odbor donese konačnu odluku, rezultati će biti objavljeni na sajtu www.lokalnafondacijazenica.ba a predstavnici izabranih projekata biće pozvani na potpisivanje ugovora i dobiti sve neophodne informacije u vezi sa procedurama i načinom realizacije predložene ideje.

Krajnji rok za finalnu realizaciju projekata na ovom konkursu je 31. maj 2024. godine. Aktivnosti na projektima bi trebalo da traju od 01. novembra 2023. godine do 31. maja 2024. godine (ili kraće). Prilikom slanja prijedloga projekata, uzmite u obzir i vremenske uslove i dobro procijenite aktivnosti u odnosu na kalendar.

Šta se dešava nakon prijave na Konkurs?

Nezavisni Selekcioni odbor koji Lokalna fondacija Zenica formira za ovu priliku će nakon toga pregledati sve pristigle prijedloge projekata. Konačni rezultati biće objavljeni na sajtu www.lokalnafondacijazenica.ba i Facebook stranici fondacije početkom mjeseca oktobra 2023. godine. Predstavnici podržanih projekata biće obavješteni email-om i pozvani na potpisivanje ugovora.

Ko čini Selekcioni odbor za donacije?

Selekcioni odbor čine istaknuti pojedinci iz oblasti biznis sektora, medija, organizacija civilnog društva i javnih institucija. Odbor će nezavisno donositi odluku o idejama kojima treba dati podršku, u skladu sa ciljevima, vizijom i vrijednostima Lokalne fondacije Zenica.

Da li aplikanti mogu da se dodatno informišu o uslovima konkursa i svojoj ideji i kako?

Svi aplikanti mogu da dobiju detaljnije informacije o konkursu slanjem poruke ili pitanja na email adresu lfzenica@gmail.com, Facebook stranicu fondacije ili putem kontakt broja telefona: +387 61 744 681 ili direktno u kancelariji fondacije na adresi Jalijski put 5 ( Centar za mlade ), 72000 Zenica.

ČESTO POSTAVLJANA PITANjA

Da li na Konkurs mogu da se prijave registrovane stambene zgrade/zajednice?

Ovaj Konkurs namjenjen je udruženjima građana, ali i neformalnim grupama građana koje broje minimum tri člana (od kojih je minimum jedan punoljetan). Stambena zgrada može da se prijavi i kao registrovano udruženje, ali i kao neformalna grupa. Na vama je da odaberete model.

Da li podržavate projekte na teritoriji cijele Zenice?

Konkursom želimo da podržimo najbolje ideje na teritoriji cijelog Grada Zenice. U obzir dolaze sve kreativne ideje na kompletnom ovom području, kako u gradskim sredinama, tako i u prigradskim naseljima i selima.

Da li mogu potražiti novac za stipendiju? Umjetnik sam ili student, a vi podržavate oblasti kulture i obrazovanja?

Konkurs Lokalne fondacije Zenica (u daljem tekstu LFZ) ne podržava pojedince, ali u situacijama kada se udruže tri umjetnika ili studenta i akcija koju sprovode je od koristi za veći broj građana, ohrabrujemo ovakvu vrstu saradnje i pozivamo ih da pošalju popunjen formular sa svojom idejom. Stipendija nije nešto što LFZ podržava putem ovog konkretnog konkursa.

Da li može naša ekipa da podnese više projekata?

Da, možete poslati više od jednog projekta, ali podršku može dobiti samo jedan od njih.

Koliki je minimalni iznos donacije?

Kroz ovaj Konkurs definisan je maksimalan iznos i to je 2.000,00 KM po projektu. Minimalan iznos je 500,00 KM po projektu. Generalno, sve inicijative između 500,00 KM i 2.000,00 KM su dobrodošle. Podržavamo i male inicijative i intervencije koje za mali novac mogu dati vidljive rezultate u vašim lokalnim zajednicama.

Da li je potrebno da grupa sama obezbjedi neki novac?

Neformalne grupe i udruženja građana nemaju obavezu da obezbjede dodatni novac za potrebe projekta, ukoliko smatraju da je iznos između 500,00 KM i 2.000,00 KM dovoljan za ostvarenje ideje. Ukoliko budžet za vaš projekat iznosi više od maksimalnog iznosa (2.000,00 KM) obavezno navedite gdje ćete obezbjediti dodatna sredstva za vaš projekat.

Šta su obaveze grupe ili udruženja koje LFZ podrži u okviru ovog poziva?

Sa registrovanim udruženjima se potpisuje Ugovor kojim se definišu sva prava i obaveze. LFZ će svim neformalnim grupama pomoći da ostvare saradnju sa drugim udruženjima koja će im ustupiti račun za ovu ideju. Za svako plaćanje potrebno je obezbjediti odgovarajući račun i/ili ugovor, koji na kraju projekta treba dostaviti LFZ. Nisu predviđena plaćanja u gotovini. Kompletna uputstva i obuku iz finansija sve grupe i udruženja koja budu podržana će dobiti prije početka realizacije projekata.

Da li budžetom projekta možemo predvidjeti honorare za njihovo sprovođenje?

S obzirom na to da je osnovna ideja ovog konkursa podrška volonterskim idejama građana za promjene u lokalnoj zajednici i da je maksimalan iznos budžeta 2.000,00 KM, nije predviđeno da u sebi sadrži honorare za aktiviste koji učestvuju u realizaciji ideje.

Da li je prihvatljivo u budžetu imati kao stavku zakup prostora na određeno vrijeme?

Da, zakup može biti uključen, ali je preporuka da se prostor obezbjedi kroz neko partnerstvo ili ustupanje prostora na korišćenje, kako bi se odobreni novac iskoristio za realizaciju aktivnosti, nabavku materijala, opreme i robe.

Da li je prilikom konkurisanja neophodno dostaviti predračune za stavke navedene u budžetu?

Ne, to nije neophodno. Selekcioni odbor ocjenjuje razrađenost i realnost budžeta, a ukoliko projekat bude izabran za podršku tada ćemo dati sve detaljne smjernice i uputstva za finansijski dio.

Da li mjesto djelovanja treba da se poklapa sa mjestom prebivališta članova neformalne grupe?

Selekcioni odbor će prilikom ocjenjivanja, na osnovu podataka iz prijave sagledavati realni kapacitet grupe za realizaciju predloženih projektnih aktivnosti. Nije obavezujuće da mjesto prebivališta članova tima bude i mjesto realizacije projekata, ali je neophodno jasno i precizno navesti način rada, resurse kojima raspolažete i jasnu ideju kako planirate da realizujete projekat kojim konkurišete.

Da li član neformalne grupe može biti strani državljanin?

U grupi koja realizuje projekat može biti i strani državljanin, ukoliko je dio neformalne grupe koja je aktivna u lokalnoj zajednici. Ovlašteni predstavnik grupe koji potpisuje ugovor o realizaciji projekta mora biti državljanin Bosne i Hercegovine.

Da li je uz prijavni formular potrebno dostaviti i protokol o saradnji sa drugim organizacijama?

Ukoliko je prijedlogom projekta predviđeno partnerstvo sa drugim organizacijama ili institucijama, poželjno je dostaviti protokol o saradnji, sa jasno naznačenim ulogama u proesu realizacije projekta koji predlažete.

Podršku radu Lokalne fondacije Zenica pružaju Trag fondacija i fondacija Čarls Stjuart Mot.