Kriterijumi za izbor ideja i inicijativa

 1. Kriterijum iznad svih! – Koliko projekat doprinosi razvoju lokalne zajednice? Pozitivni uticaj na ljude i sredinu u kojoj se realizuje.
 2. Kolika je realna potreba da se u konkretnoj sredini realizuje predloženi projekat? Da li prijedlog projekta zastupa opšte interese zajednice?
 3. Projektovani uticaj na zajednicu – više vrjednovati prijedloge koji imaju konkretnu korist za veći broj ljudi i uključuju širu zajednicu.
 4. Procijeniti motivaciju projektnog tima na osnovu odgovora iz prijavnog formulara
 5. Kreativnost i inovativnost predložene ideje, kao i njena održivost i dugotrajnost. Da li su obuhvaćene oblasti: očuvanje zdrave životne okoline, ulaganje u obrazovanje, podrška kulturi i umjetnosti, unapređenje javnih prostora i razvoj sporta?
 6. Prethodno iskustvo u realizaciji ovakvih ili sličnih projekata.
 7. Struktura tima – da li se na osnovu opisa tima iz prijavnog formulara može zaključiti koliki je kapacitet članova za realizaciju ideje? Da li se radi o udruženju ili neformalnoj grupi (3 i vise osoba)? Ukoliko se radi o udruženju, ne može biti podržana inicijativa ako je udruženje registorvano duže od 10 godina.
 8. Šira teritorijalna rasprostranjenost – ukoliko je moguće, poželjno je imati podržane projekte na teritoriji cijelog Grada Zenica (urbani i ruralni dio), od toga minimum jedan u seoskoj sredini.
 9. Koliko je realno koncipiran budžet? Da li se budžet kreće u konkursnom rasponu od minimalno 500,00 KM do maksimalno 2.000,00 KM?
 10. Ukoliko određena grupa predloži veći broj projekata, može biti podržan samo jedan od njih.
 11. Sredstva sa ovog Konkursa ne mogu biti upotrijebljena za podršku pojedincima, javnim institucijama i preduzećima. Osim toga, ne mogu se koristiti za aktivnosti političkih partija, aktivnosti koje promovišu i zagovaraju diskriminaciju po bilo kom osnovu, zagovaranje određene religije, humanitarnu pomoć ili kupovinu drugih dobara radi njihove distribucije. Putem ovog konkursa, nisu predviđeni honorari.